Oblasť externého vedenia a spracovania účtovníctva fyzických a právnických osôb

 

 • Vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby (živnostníci, SZČO, športovci, umelci a pod.)
 • Vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva pre SRO, AS a ostatné právne formy právnických osôb podnikateľov
 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre neziskový sektor (občianske združenia, nadácie, fondy, športové kluby a športové zväzy)
 • Vedenie a spracovanie účtovníctva príspevkových organizácií
 • Zavedenie systému účtovníctva, jeho vhodné nastavenie pre poskytnutie vhodných ekonomických výstupov a informácií (aj priamo u klienta).
 • Spracovanie konsolidačnej a účtovnej závierky spoločnosti, poradenstvo pri konsolidácii.
 • Spracovanie výkazníctva k ročnej účtovnej závierke spoločnosti (súvaha, VZaS, poznámky).
 • Vypracovanie prehľadu peňažných tokov („Cash - Flow“).
 • Spracovanie DAPR k DPH , elektronické výkazníctvo na základe plnomocenstva.
 • Spracovanie DAPR – SV , elektronické výkazníctvo na základe plnomocenstva.
 • Spracovanie štatistických výkazov a hlásení (mesačne, štvrťročne, ročne).
 • Priebežné spracovanie účtovných a daňových výsledkov klientov
 • Vedenie evidencie majetku klienta
 • Vedenie skladovej evidencie
 • Vypracovanie „reportov“ podľa požiadaviek klienta na základe výstupov nami vedeného účtovníctva
 • Finančná analýza hospodárskych výsledkov klienta
 • Vypracovanie podkladov pre úverové inštitúcie z podkladov nami vedeného účtovníctva