Komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnávateľa

 

  • Pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, o BČŠ, o PČ, personálna agenda
  • Mesačné spracovanie mzdovej evidencie zamestnávateľa
  • Mzdové a poistné výkazníctvo (ZP, SP, DÚ)
  • Návrh a optimalizácia vhodných finančných a ekonomických riešení pre danú oblasť
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Ročné zúčtovanie preddavkov dane zo závislej činnosti
  • Mzdové listy
  • Vypracovanie potvrdení o príjme pre úverové, poisťovacie inštitúcie
  • Zastupovanie v konaní so subjektami SP a ZP, elektronické podávanie výkazov (SP, ZP)